Skip to main content

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdracht, vervolgopdracht, offerte en overeenkomst, alsmede op elke rechtsbetrekking als gevolg van of in verband daarmee, tussen Gers Gemaakt gevestigd aan De Kogeldistel 72 Rotterdam (3068NK), KvK geregistreerd onder nr.: 72080973 (hierna: “Opdrachtnemer”) en de natuurlijke of rechtspersoon (hierna: “Opdrachtgever”) die Opdrachtnemer een Opdracht geeft. Er kan alleen schriftelijk een afwijking van deze algemene voorwaarden overeengekomen worden

1.2 Opdrachtnemer verklaart eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever op voorhand niet van toepassing tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

1.3 Indien een der bepaling in deze algemene voorwaarden iet van toepassing word  verklaard, gelden de overige bepalingen onverkort.

2. Offerte & Prijzen

2.1 Offertes en aanbiedingen gedaan door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan offertes en aanbiedingen na schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever binnen deze termijn.

2.2 Aanbiedingen en offertes vervallen automatisch na verloop van de in lid 1 genoemde vervaldatum. Na deze vervaldatum kan aan de offerte geen recht(en) worden ontleend en is Opdrachtnemer gerechtigd een nieuwe offerte tegen dan geldende tarieven te doen uitbrengen.

2.3 Samengestelde offertes kunnen alleen in zijn geheel aanvaard dan wel niet-aanvaard worden. Opdrachtnemer is alleen gebonden aan een gedeeltelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever indien hij uitdrukkelijk instemt met de gedeeltelijke aanvaarding. Opdrachtnemer is in dat geval niet gebonden aan eerdergenoemde prijzen in de offerte en gerechtigd een nieuwe offerte te doen uitbrengen.

2.4 Genoemde tarieven in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk anders aangegeven. Tarieven kunnen per Opdracht verschillen naar gelang de ervaring en benodigde specialistische kennis.

2.5 In de offerte wordt eveneens vermeld of kosten voor reistijd, kilometervergoeding, materiaal of overige kosten die met de opdracht samenhangen, in rekening zal worden gebracht.

2.6 Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht. Opdrachtgever is honorarium verschuldigd zodra Opdrachtnemer met zijn de werkzaamheden is aangevangen.

2.7 Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vaste prijsafspraak zijn overeengekomen  is Opdrachtnemer gerechtigd deze tweewekelijks te factureren evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden.

2.8 Opdrachtnemer is te alleen tijde gerechtigd een voorschot op de factuur te vragen dat met de eindfactuur zal worden verrekend.

2.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door Opdrachtgever verzochte wijzigingen of aanvullingen van de Opdracht waar Opdrachtnemer bij de totstandkoming van de vaste prijsafspraak geen rekening mee had gehouden, tegen het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Hieronder wordt mede verstaan wijzigingen die Opdrachtgever wenst na gegeven goedkeuring van deze werkzaamheden door Opdrachtnemer.

3. Totstandkoming, wijziging en opzegging v/d Opdracht

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komt een Opdracht komt tot stand op het moment dat a) Opdrachtnemer een ondertekende offerte of schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever ontvangt, of b) Opdrachtgever op een andere wijze de aanbieding accepteert, in welk geval Opdrachtnemer de Opdracht per email bevestigd.

3.2 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat deze aangepast dient te worden, zullen partijen in overleg de Opdracht wijzigen. Een wijziging van de Opdracht kan een hoger tarief opleveren.

3.3 Opdrachten kunnen alleen schriftelijk opgezegd of beëindigd worden waarna Opdrachtnemer gerechtigd is reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

3.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden en met behoud van rechten schriftelijk de overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van faillissement, liquidatie, ontbinding, bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling aan de zijde van Opdrachtgever, danwel wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Opdracht daarmee inbegrepen de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.

3.5 Wanneer Opdrachtnemer de overeenkomst opzegt vanwege een der redenen genoemd in het voorgaande lid is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

4. Uitvoering opdracht

4.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van Opdrachtgever.
De Opdracht is een inspanning verbintenis en geeft geen garantie op het bereiken van een bepaald resultaat.

4.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer alle gegevens en bescheiden te verstrekken die Opdrachtnemer redelijkerwijs acht nodig te hebben voor een goede uitvoering van de Opdracht, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is zijn verplichtingen uit de Opdracht op te schorten onverminderd het recht van Opdrachtnemer om overeenkomstig artikel 2 lid 7 evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden te factureren.

4.3 Opdrachtnemer kan incidenteel verzoeken om goedkeuring van Opdrachtgever voor reeds gedane werkzaamheden door Opdrachtnemer en/of ontwerpen en/of concepten.

4.4 Opdrachtnemer is niet gehouden wijzigingen van Opdrachtgever voor (gedeelten van) Opdrachten of zaken waar hij reeds zijn goedkeuring voor heeft gegeven, kosteloos door te voeren. Het betreft hier wijzigingen over zaken als kleurstellingen, lay-out, teksten, concepten, enzovoort. Het voorgaande geldt voor niet voor wijzigingen die redelijkerwijs niet eerder door Opdrachtgever voorzienbaar waren, zoals fouten in de achterkant van de website.

4.5 Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer (tussentijdse) levertijden overeenkomen zijn deze vrijblijvend en gelden bij benadering. Bij overschrijding van deze termijnen dient Opdrachtgever Opdrachtnemer een redelijk termijn – maar ten minste veertien dagen – te gunnen worden om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van deze termijnen geven Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Opdracht.

5. Betaling

5.1 Tenzij schriftelijke anders overeengekomen brengt Opdrachtnemer zijn gebruikelijke uurtarief bij Opdrachtgever in rekening.

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden het honorarium en de daarbij komende kosten tweewekelijks gefactureerd.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Betaling geschiedt door het totaalbedrag over te schrijven op de bankrekening van Opdrachtnemer. Betaling van een voorschot zoals vermeld in artikel 2 lid 8 dient binnen vijf werkdagen na de factuurdatum te geschieden.

5.4 Wanneer Opdrachtgever niet of niet volledig heeft betaald na de termijnen genoemd in lid 3 is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van algehele voldoening, onverminderd verdere rechten van Opdrachtnemer.

5.6 Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen uit de Opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de opeisbare vorderingen heeft voldaan. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting.

5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer besteed aan de invordering van verschuldigde bedragen van Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.

6. Reclames / Garanties en Aansprakelijkheid
?

6.1 Eventuele klachten met betrekking tot verrichtte werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na levering, beëindiging of afronding van de Opdracht c.q. werkzaamheden schriftelijk ingediend te worden bij Opdrachtnemer.

6.2 Ingediende reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

6.3 Indien er sprake is van een gebrek zal Opdrachtnemer deze binnen een redelijke termijn – naar keus van Opdrachtnemer – vervangen of herstellen. Opdrachtnemer is niet gehouden kosteloos gebreken te verhelpen die het gevolg zijn van onjuiste informatie verschaffing door Opdrachtgever, danwel na gegeven goedkeuring zoals omschreven in artikel 4 lid 3, of na de termijn genoemd in lid 1 zijn ingediend.

6.4 Opdrachtnemer aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door of vanwege Opdrachtgever.

6.5 Opdrachtnemer aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van handelen of nalaten in de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer op uitdrukkelijke instructies / wensen / aanwijzingen van Opdrachtgever.

6.6 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door hem vervaardigde producten voor zover deze materialen zoals teksten, afbeeldingen, geluiden, et cetera geleverd zijn door Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem geleverde materialen vrij zijn van (intellectuele eigendoms-) rechten.

6.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen, en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor aanspraken van derden die betrekking hebben op het in opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer vervaardigde eindproduct(en).

6.10 Opdrachtnemer is gerechtigd (een deel van) werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever uit te laten voeren door derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische storingen of problemen met web hosting.

6.9 Indien en voor zover Opdrachtnemer toch in enige mate aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer voor de Opdracht heeft ontvangen waarbij voor opdrachten met een langere doorlooptijd de aansprakelijkheid maximaal is beperkt tot het declaratiebedrag van de laatste maand.

6.8 Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfsschade en gevolgschade, behoudens schade die is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten, zoals het auteurs- en eigendomsrecht op door Opdrachtnemer vervaardigde producten als films, schetsen, tekeningen, software, ontwerpen, ideeën, concepten websites et cetera liggen ten alle tijden bij Opdrachtnemer en worden noch geheel noch ten dele overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt het gebruiksrecht op het moment dat Opdrachtnemer de Opdracht heeft afgerond en alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn voldaan.

7.2 Het is Opdrachtgever verboden materiaal ontworpen of gemaakt door Opdrachtgever te kopiëren, openbaar te maken, te bewerken of te gebruiken voor een ander doel dan met Opdrachtnemer is overeengekomen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

7.3 Opdrachtnemer behoud zich het recht voor op door hem (deels) vervaardigden producten zoals omschreven in lid 1 zijn naam als Auteur te vermelden, eventueel met een hyperlink naar de webpagina van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich eveneens het recht voor door hem vervaardigde producten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken voor zover geen vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden als gevolg van door Opdrachtnemer verwerkte materialen en gegevens die door of op verzoek van Opdrachtgever zijn verstrekt of gebruikt.

8. Slotbepalingen

8.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die in het kader van de Opdracht over en weer zijn verstrekt

8.2 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht kan dit Opdrachtnemer niet worden toegerekend.

8.3 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan afspraken gemaakt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

8.4 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de Rechtbank Rotterdam bevoegd.